تیم «دعاوی»، حافظ منافع دیوار و کاربران!

تیم «دعاوی»، حافظ منافع دیوار و کاربران!
بررسی نقش تیم دعاوی در دیوار